Wedstrijdreglement Tjongerbridgers Oosterwolde

 

Artikel 1  Werking reglement

 

1    Dit wedstrijdreglement is van toepassing (en in geschreven vorm aanwezig) bij het spelen van de competitiewedstrijden en alle andere bridgewedstrijden van de Tjongerbridgers.

2     Er wordt gespeeld onder auspiciën van:

De internationale spelregels voor wedstrijdbridge 2017

Het wedstrijdreglement van de Ned. Bridge Bond

De wedstrijdleider (WL) ziet hierop toe met assistentie van (een) daartoe benoemde arbiter(s)

 

Artikel 2  Wedstrijdagenda

 

De wedstrijdagenda voor het nieuwe seizoen, wordt samengesteld door de TC en, na goedkeuring van het bestuur, op de ALV aan de leden voorgelegd. De definitieve agenda dient uiterlijk op de laatste competitieavond van het lopende seizoen aan de leden te zijn bekend gemaakt. Aanpassingen van de agenda gedurende het seizoen kunnen alleen plaats vinden na een gezamenlijk overleg en goedkeuring van TC en bestuur.

 

Artikel 3  Aan- en afmelden

 

1.   Alle leden worden geacht aan de uitgeschreven competitiewedstrijden deel te nemen in paren of per drietal. Voor alle op de agenda uitgeschreven wedstrijden dient men zich bij verhindering af te melden bij de WL of één van de aangewezen vervangers. Voor trainingsavonden en cursussen dient men zich aan te melden.

2.   De deelnemers dienen ten minste 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd in de speelzaal aanwezig te zijn.

 

Artikel 4  Afwezigheid op competitieavonden

 

1.   Een paar/drietal mag tijdens een competitieronde maximaal twee zittingen afwezig zijn.

2.    Per drietal moet elke zitting het paar gevormd worden uit 2 van de 3 ingeschreven leden van het drietal, voor hen is geen invaller of combipaar mogelijk.

3.   Een paar kan zich maximaal 2x per ronde laten vervangen of afwezig zijn. Indien men niet aan dit criterium voldoet, kan men niet worden geklasseerd voor de lopende competitieronde en zal in het algemeen degradatie het gevolg zijn.

4.   De 1e afwezigheid geeft voor die zitting een percentage van de eigen gemiddelde score (E.G.) met een maximum van 55%.

5.   De 2e afwezigheid geeft voor die zitting een percentage van het E.G. met een aftrek van 5% en een maximum van 50%.

6.   Een paar/drietal kan schriftelijk of per e-mail speelontheffing aanvragen voor maximaal 1 competitieronde per seizoen zonder degradatie gevolgen voor de lijn waarin het is ingedeeld. Bevestiging hiervan door de TC is noodzakelijk.

 

Artikel 5  Verhindering en vervanging

 

1     Wanneer een paar of één der spelers verhinderd is en een nieuw paar wordt gevormd, dient dit op de speeldag vóór 12:00 uur bij de WL of één van de aangewezen vervangers hiervan te worden gemeld.

2     Bij het niet bijtijds melden van een verhindering door een paar wordt een percentage van 0 (nul) toegekend voor die speelavond.

 

Artikel 6   Invallers

 

Bij een invallend paar, dat is samengesteld met toestemming van de WL of één van de aangewezen vervangers, geldt:

1       Een invallend paar gevormd door twee leden van de club speelt in de groep waarin de hoogst geplaatste speler normaal speelt. De behaalde score wordt beperkt tot een maximum van 5% boven en een minimum van 3% onder het E.G. van de lopende competitieronde. Dit percentage kan dus voor beide spelers anders zijn, daar het gemiddelde van de (voor de competitie ingeschreven) paren van de lopende competitie niet gelijk hoeft te zijn.

2       Een invallend paar van buiten de club, of gevormd door een lid en een niet-lid, speelt in de lijn waarin het te vervangen paar speelt. De behaalde score wordt beperkt tot een maximum van 5% boven en een minimum van 3% onder het E.G. van het te vervangen paar gedurende de lopende competitieronde.

3       Een invaller uit een drietal is alleen mogelijk buiten mededinging, waardoor geen verrekenpercentage voor het eigen drietal kan worden toegekend.

 

Artikel 7  Indeling in lijnen

 

1.   De indeling van de paren in de lijnen naar sterkte aan het begin van ieder competitieseizoen geschiedt door de WL uitgaande van de eindstanden van de laatste ronde van het voorafgaande seizoen en een drietal wordt ingedeeld in de lijn van de meerderheid in sterkte van de deelnemers binnen dit drietal. Paren die nieuw worden gevormd of die zich nieuw hebben aangemeld, worden door de WL in een lijn geplaatst die het meest – naar het oordeel van de WL- overeenkomt met hun speelsterkte. Promotie gaat in principe vóór degradatie.

2.   Na iedere competitieronde degraderen en promoveren 1/4 (afgerond naar beneden) van het aantal paren voorzover competitielijnen zijn ingedeeld.

De WL kan een paar vrijstelling van de promotie in deze regel geven. Als promotie is geweigerd door het paar zullen geen meesterpunten worden toegekend aan dat paar voor de volgende competitieronde in die lijn.

Promotie kan door een paar slechts éénmaal geweigerd worden.

3.   Clubkampioen van het seizoen  is het paar dat de hoogste (gewogen) gemiddelde score behaald heeft over alle competitieronden, gespeeld in de originele (bij aanvang van competitie opgegeven) samenstelling in de hoogste competitielijn en aan alle ronden heeft deelgenomen.

 

Artikel 8   Biddingboxen en systeemkaarten

 

1     In alle competitielijnen is het gebruik van de biddingbox verplicht. Voor de hoogste lijn (A-lijn) geldt tevens ook de verplichting om de “Stop” en “Alertkaart” op een juiste wijze te hanteren. In de andere lijnen beveelt de TC het gebruik van beide kaarten aan.

2     In alle competitielijnen zijn de systeemkaarten verplicht. Bij het niet beschikbaar stellen van de systeemkaarten aan de tegenspelers is de WL gerechtigd om 1% op de score van die avond van het betreffende paar in mindering te brengen.

Systeemkaarten zijn op speelavonden verkrijgbaar bij de TC.

3     De alerteerregel  van de NBB wordt bij dit reglement gevoegd en is bindend.

 

Artikel 9   Combitafel

 

Indien in twee opvolgende lijnen een stilzit dreigt, zal de WL besluiten een combitafel in te richten met 2 aan elkaar te verbinden lijnen (A-B of B-C) om de speelverschillen in de beide lijnen niet te sterk te laten meespelen. Dit betekent, dat de aparte 4 spellen van die tafel door de hogere lijn NZ en door de lagere lijn OW worden gespeeld, hetgeen betekent dat er toch een eerlijk vergelijk voor de percentages blijft tussen de resultaten van de paren die hun stilzit opgelost zien.

 

Artikel 10  Bridgemate

 

De Bridgemate dient door Noord ingevoerd te worden en door Oost te worden gecontroleerd.

De invoer en controle gebeurt in twee delen t.w. direct na de bieding het invoeren t/m het contract en de uitkomst dat door Oost wordt geaccordeerd en de invoer/controle van het resultaat direct na afloop van het spel.

Een ingevoerde score kan alleen door de WL worden gewijzigd na raadpleging van beide betrokken paren. Bij het constateren van onregelmatigheden c.q. onjuistheden, dient de WL/Arbiter hierover ter stond te worden geïnformeerd.

 

Artikel 11  Spelen in rondetijd

 

De duur van een ronde tijdens een zitting wordt aangegeven door de wedstrijdklok. De WL kan zonodig de duur van de ronde verkorten of verlengen door omstandigheden van arbitrage of anderszins.

Bij tijdgebrek voor het reglementair afspelen van een spel geldt:

Een spel dat binnen de reguliere speeltijd is begonnen dient te allen tijde te worden uitgespeeld.

1.   Het uitspelen van een spel na afloop van de ronde kan door de WL worden bestraft indien de spelers van de volgende ronde worden gehinderd bij aanvang van de (door de wedstrijdklok aangegeven) volgende ronde.

2.   Een spel dat niet wordt (uit) gespeeld door tijdgebrek of anderszins, wordt als niet gespeeld beschouwd en levert de betreffende paren een gemiddelde score op van de wel gespeelde spellen op die speelavond.

Het starten van het laatste spel na het signaal voor de laatste 7 minuten van de ronde is voor eigen risico van de beide paren.

Indien met een spel is begonnen na dit signaal van de wedstrijdklok kan de WL de desbetreffende paren sommeren de kaarten in het board terug te steken en het spel als niet gespeeld te noteren in de bridgemate. De WL kan deze notering achteraf nog arbitraal aanpassen. Bij overtreden van de voorgeschreven tijdsduur na waarschuwing, kan de WL tevens een arbitrale score of een disciplinaire aftrek noteren voor het desbetreffende spel.

 

Artikel 12  Arbritage 

 

De volgende zaken gelden tijdens de zitting:

1     Bij onregelmatigheden c.q. onjuistheden aan de bridgetafel dient de WL/Arbiter te worden ontboden aan de tafel.

2     Eigenhandig opgelegde straffen of eigenhandige veranderingen aan bied- of speelwijze zijn niet toegestaan.

3     In de A-lijn is het ontbieden van de arbiter verplicht bij iedere onregelmatigheid.

In de andere lijnen wordt dit ten zeerste aanbevolen.

 

Artikel 13  Uitslag

 

De voorlopige uitslag van de zitting wordt door de rekenkamer (onder leiding van de WL) direct na de zitting opgemaakt en door de WL bekend gemaakt. Bezwaren over de uitslag dienen voor aanvang van de eerstvolgende speelavond te worden gemeld bij de WL. Op de volgende speelavond zal de definitieve uitslag voor een ieder ter inzage aanwezig zijn evenals een competitiestand.

 

Artikel 14  Onvoorzien

 

In gevallen of omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet en andere bijzondere omstandigheden beslist, eventueel na overleg met het bestuur, de TC.

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2019. Johan Houkema All Rights Reserved.