Logo

  

Privacyverklaring
“De Tjongerbridgers” te Oosterwolde, 
aangesloten bij de BridgeBond 

 

 

 

 

 

  

Bridgeclub : “de Tjongerbridgers”, spelend in Oosterwolde en aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond 

(hierna BridgeBond) onder clubnummer 17047, respecteert je privacy en hecht aan de naleving van 

privacyregelgeving waaronder het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG)(2016/679). Deze Privacyverklaring is bedoeld om je te informeren over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken. 

 

Jouw relatie met ons, de BridgeBond en het bridgedistrict

 

Wij zijn lid van de BridgeBond, omdat onze club het doel van de BridgeBond (bridge bevorderen) onderschrijft 

en we van de diensten van de BridgeBond gebruik maken. De BridgeBond kent afzonderlijke bridgedistricten en 

onze club is ook lid van één bridgedistrict, Friesland. 

Indien je lid wordt van bridgeclub “De Tjongerbridgers”, lever je de navolgende persoonsgegevens bij ons aan 

via het aanmeldingsformulier: Naam-Adres-Woonplaats-gegevens (NAW), contactgegevens, geboortedatum en 

geslacht. Deze persoonsgegevens voeren wij in bij de ledenadministratie van de BridgeBond. 

Als je geen lid van ons bent en geen NBB-lidnummer hebt, maar wel bij ons deelneemt aan een bridgedrive 

waarbij we het NBB-Rekenprogramma© 1)  gebruiken, dan verkrijgen wij en de BridgeBond via deze weg je naam 

(en eventueel contactgegevens). 

 

Als je bij onze vereniging lid bent, leveren we je verschillende diensten, mede omdat we bij de BridgeBond zijn 

aangesloten. In dit kader ontvang je onder meer een NBB-lidnummer. De BridgeBond koppelt je NBB-

lidnummer aan deelnamegegevens en jouw prestatie- en bridgecompetenties waarover de BridgeBond 

beschikt. Uitgebreide informatie over het NBB-Lidmaatschap en het gebruik van het NBB-Lidnummer kun je 

raadplegen via www.bridge.nl. 

 

Foto’s op de website : 

 

Op de website kunnen foto’s worden geplaatst van herkenbare personen die gemaakt zijn tijdens een drive, 

een vergadering of b.v. een jubileumbijeenkomst. Indien een lid om welke reden dan ook bezwaar heeft tegen 

publicatie, dan kan bezwaar worden aangetekend en wordt de betreffende afbeelding verwijderd/niet 

geplaatst. 

Bij andere publicaties (b.v. een affiche) is toestemming van de betrokkene noodzakelijk. 

 

Doeleinden waarvoor wij en de BridgeBond persoonsgegevens verwerken 

 

Om een beeld te krijgen van wat we met je persoonsgegevens doen, al dan niet via de BridgeBond, om ons doel 

(bridge te kunnen organiseren en bevorderen) te bereiken, noemen we het realiseren of faciliteren van: 

 √    onze clubavond/middag en overige activiteiten van ons en de BridgeBond, het opstellen van een 

        meesterpuntenklassement of het bevorderen van het sociale contact tussen onze clubleden; 

 √    de Uitslagenservice (het tot op de deelnemende personen gedetailleerde wedstrijdverloop en -uitslag); 

 √    onze Clubwebsite, (www.tjongerbridgers.nl) 

 √    toezending per adres van het verenigingsblad Bridge, nieuwsbrieven, uitnodigingen en overige 

        informatie over bridge; 

 √    alle vormen van vrijwilligers- en kaderondersteuning ten behoeve van ons of de BridgeBond, inclusief 

        wervingsactiviteiten voor vrijwilligers en kader; 

 √    de organisatie van bridge-gerelateerde opleidingen; 

 √    eventuele bestellingen bij de Bridge- en Boekenshop (leden ontvangen korting); 

 √    afspraken uit overeenkomsten met ons of de BridgeBond, waarbij in het bijzonder gedacht wordt aan: 

        - de lidmaatschapsovereenkomst (waardoor statuten en huishoudelijk reglement van toepassing zijn - 

          die ook verwijzen naar de reglementen van de BridgeBond); 

        - de algemene voorwaarden die van toepassing worden als je inlogt via MijnNBB bij de BridgeBond en/of 

           bij de BridgeBond gelieerde organisaties; 

        - de inschrijfvoorwaarden die van toepassing worden als je deelneemt aan een bridgedrive die met het 

NBB-Rekenprogramma©,  wordt georganiseerd en uitgerekend. 

 √      onze financiële administratie (contributies etc.) en die van de BridgeBond; 

 √     het verwezenlijken van historische doelen. 

 

MijnNBB, het NBB-Rekenprogramma©, de NBB-Uitslagenservice en onze NBB-Clubsite2) zijn belangrijke digitale 

instrumenten van de BridgeBond die aan ons, ons bridgedistrict en de BridgeBond ter beschikking staan 

waarmee jouw persoonsgegevens worden beheerd en verwerkt voor ieders eigen doeleinden, en beperkt tot 

voor zover als zij daartoe gerechtigd zijn. 

 

Wij, ons bridgedistrict en de BridgeBond verwerken persoonsgegevens hoofdzakelijk op grond van ons 

gerechtvaardigde belang om binnen onze bridgeclub bridge te organiseren en te beoefenen en om de 

beoefening van de bridgesport in Nederland goed te organiseren en te bevorderen. Daarnaast kunnen 

persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een wettelijke plicht, op grond van de uitvoering van een 

overeenkomst waar je deel van uitmaakt of op basis van jouw toestemming. 

 

Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit (laten) verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het 

doel waarvoor wij, ons bridgedistrict en de BridgeBond deze persoonsgegevens hebben verkregen. Ook 

verwerken we niet méér persoonsgegevens dan nodig is voor het beoogde doel. 

 

 

Bewaartermijnen 

 

Wij en de BridgeBond bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden 

waarvoor wij over de persoonsgegevens beschikken, tenzij deze persoonsgegevens voor bepaalde tijd moeten 

worden bewaard op grond van (fiscale) wetgeving. 

 

 

Beveiliging 

 

Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om en de BridgeBond heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om 

ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens vertrouwelijk en op veilige wijze door haar worden verwerkt. 

Bovendien heeft de BridgeBond over haar informatiebeveiliging met leveranciers afspraken gemaakt. Mocht 

zich onverhoopt een incident voordoen, dan beschikt de BridgeBond over protocollen om het incident zo 

spoedig mogelijk op te lossen en nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken. 

Jouw rechten 

 

Je hebt het recht te verzoeken om inzage en rectificatie van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben, 

zowel bij ons als bij de BridgeBond. Je kunt dit in de meeste gevallen zelf eenvoudig regelen via 

www.mijnNBB.nl. Je hebt tevens het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van jouw 

persoonsgegevens, je kunt verzoeken een verwerking te beperken of je kunt verzoeken om verwijdering van 

persoonsgegevens. Indien een wettelijke plicht of bijvoorbeeld het gerechtvaardigd belang van ons, het 

bridgedistrict of van de BridgeBond zich hiertegen verzet kan zo’n bezwaar of verzoek worden afgewezen. 

In sommige gevallen heb je tevens een wettelijk recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Voor zover wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming, mag je deze toestemming 

op ieder gewenst moment intrekken. Je hebt tevens een wettelijk recht om een klacht in te dienen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contact 

 

Heb je een andere vraag of verzoek met betrekking tot ons gebruik van jouw persoonsgegevens? Neem dan 

contact op met onze clubsecretaris. 

Marianne de Vroome : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

1) De NBB-Clubsite is een website voor onze club die door de BridgeBond ter beschikking is gesteld. Onze 

club heeft ook nog een eigen website. 

2) Het NBB-Rekenprogramma©wordt op basis van een licentieovereenkomst met de BridgeBond 

gebruikt bij bridgedrives. Het registreert de deelnemers aan de bridgedrive, zorgt voor het 

wedstrijdschema en loopbriefjes, registreert onderdelen van het wedstrijdverloop en berekent de 

uitslag. Alle verzamelde wedstrijdgegevens worden doorgegeven aan de NBB-Uitslagenservice van de 

BridgeBond.

Privacyverklaring BC Tjongerbridgers                versie mei 2018 

 

 

 

 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2019. Johan Houkema All Rights Reserved.